หัวข้อข่าว

ยินดีกับ รศ ทิศากร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผาแดง นางไอ่

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวันภาษาไทยแห่งชาติ 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทุกรายการวันภาษาไทยแห่งชาติ 62