หัวข้อข่าว

มุฑิตาจิต 61

ทำบุญคณะ 61

การอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

การอนุรักษ์อัตลักษณ์

“เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2561”

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลานวัฒนธรรม ปี 2560

โครงการสืบสานและพัฒนาจิตรกรรมอีสาน ครั้งที่ 1

เปิดรับนักศึกษา 61

สาขาวิชาการท่องเที่ยว