หัวข้อข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์

สัมมนาวิชาการสกลนครศึกษา แอ่งอารยธรรมสกลนคร อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต

ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

บริการนักศึกษา

คู่มือธรรมาภิบาล

เชิดชูเกียรติ อาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานดีเด่น

O- Yes Foundation Thailand

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ-1

ปฐมนิเทศ นิติศาสตร์ 60

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 60