หัวข้อข่าว

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

วันภาษาไทยแห่งชาติ 63

เชิญชวนส่งบทความ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศผลการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวันภาษาไทยแห่งชาติ 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทุกรายการวันภาษาไทยแห่งชาติ 62