หัวข้อข่าว

โครงการ พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการส่งบทความวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณบดีร่วมเปิดที่อยู่สโมสรคณะมนุษย์ฯ ใหม่

คู่มือและบทเรียน Knowledge Management (KM) 2564

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “Proceeding คราม” ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เชิญชวนส่งบทความ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563