หัวข้อข่าว

กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในโครงการวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “Proceeding คราม” ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เชิญชวนส่งบทความ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562”

ประกาศผลการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562