หัวข้อข่าว

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชาดนตรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการส่งบทความวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คณบดีร่วมเปิดที่อยู่สโมสรคณะมนุษย์ฯ ใหม่

คู่มือและบทเรียน Knowledge Management (KM) 2564

แบบฟอร์ม งบวิจัยปี 2565

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “Proceeding คราม” ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563