หัวข้อข่าว

กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในโครงการวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “Proceeding คราม” ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

สรรหาอธิการบดี

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอื่นๆ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน

ช่องทางบริการ