วันภาษาไทยแห่งชาติ 62

เผยเเพร่เมื่อ 1123 เข้าชม

กำหนดการโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ “ภาษาไทยที่รัก”

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น.        ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร ๑๙ (อาคารเรียนรวม)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.           ผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันที่ห้องแข่งขันเพื่อรับฟังกติกาจากกรรมการ

                                         ๑) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

๑.๑)  เขียนตามคำบอกและเขียนคำอ่าน              ห้อง ๑๙๒๐๕

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/WbPk1ZiXtYKhyejCA

๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒.๑) สุนทรพจน์ภาษาถิ่น                              ห้อง ๑๙๒๑๓

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/WbPk1ZiXtYKhyejCA

 ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๓.๑) สืบค้นคำและความหมายของคำ                  ห้อง ๑๙๓๐๓

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/JQaNBef5DdSiUvBv8

๓.๒) ตอบปัญหาวิชาการ                               ห้อง ๑๙๓๐๒

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/m2Uobe9jegZ4iyAn8

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.               เริ่มดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทุกรายการ                               

ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ ห้องที่ทำการแข่งขัน   

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.               ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทุกรายการลงทะเบียน ณ หน้าห้อง ๑๙๒๑๓

๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๐ น.               ชมวีดิทัศน์สรุปการแข่งขัน

๑๔.๑๐ – ๑๔.๔๐ น.               ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล

๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.               ชมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่นจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.               พิธีปิดโครงการ

 

 

หมายเหตุ  :     ประกาศผลการแข่งขันทุกรายการผ่าน Facebook สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร SNRU