แหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 2259 เข้าชม

วารสารดำรงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)

วารสารรัฐประศาสนศาสตร (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

วารสารพัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

วารสารไทยคดีศึกษา(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสารประชากรและสังคม(สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม)

วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสารเอเชียปริทัศน์(สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

MANUSYA (หน่วยงานอิสระ โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion (มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ)

วารสารบริหารธุรกิจ(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

The Journal (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วารสารสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสาร JARS (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสาร Sasin Journal of Managemen(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Academic Exchange Quarterly

Asian Ethnicity

Asia-Pacific Population Journal 

Canadian Journal of Development Studies

Corporate Ownership and Control

Manusya: Journal of Humanities

Journal of Population and Social Studies

Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)

Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วารสารเอเชียปริทัศน์  / Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Corrections Today