แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 1672 เข้าชม

ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศ การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.)

ฐานข้อมูลการวิจัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย

ฐานข้อมูล CMU r-Thesis (ม.เชียงใหม่)

คลังผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ Thai National Research Repository (TNRR)

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ERTC)

คลังเอกสารดิจิตอล งานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ฐานข้อมูลด้านการคลัง กระทรวงการคลัง

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย