การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 1064 เข้าชม

ร่วมส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ได้ที่ e-mail: husoccon@snru.ac.th

ลงทะเบียนได้ที่นี่ https://husoccon.snru.ac.th/

 

ปฏิทินการดำเนินการ

วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า 30 มิถุนายน 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2560
ส่งผลการประเมินบทความ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ผู้นำเสนอบทความ 5 สิงหาคม 2560
ผู้นำเสนอบทความส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามคำแนะนำของผู้รงคุณวุฒิ 15 สิงหาคม 2560
การประชุมวิชาการและวิจัย 25 สิงหาคม 2560

กลุ่มการนำเสนอ

 1. ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
 2. วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. วรรณกรรมศึกษา วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีท้องถิ่น
 4. ปรัชญาและศาสนา
 5. จิตวิทยา
 6. ศิลปศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์
 7. ประวัติศาสตร์
 8. นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
 9. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 10. การบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์
 11. การท่องเที่ยว การโรงแรมและนันทนาการ
 12. บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. สาขาวิชาอื่นๆ หรือสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบบทคัดย่อ

Download ***รูปแบบบทคัดย่อ (1)

บทคัดย่อจำนวนไม่เกิน 300 คำ

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน

อาจารย์ ดร.วินิธา  พานิชย์         โทรศัพท์มือถือ   081 – 768 6816

อาจารย์นภาไล  ตาสาโรจน์        โทรศัพท์มือถือ   081 – 060 3218

นางสาวจุฬาลักษณ์   สีโพธิ์ลี       โทรศัพท์มือถือ   081 – 21088751

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

          สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          โทรศัพท์/ โทรสาร : 042-744014