นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิปลกรรม ชั้นปีที่ 4

งานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร