คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์