ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0 4297 0214
โทรสาร-
IP Phone
สำนักงานคณบดี – 601 ห้องสมุดเตียงศิริขันธ์ – 605 สาขาวิชาดนตรี – 610 สาขาวิชาศิลปกรรม – 615 สาขาวิชาต่างประเทศ – 620,621 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ – 625 สาขาวิชาการท่องเที่ยว – 630
หลักสูตรการโรงแรม – 631 สาขาวิชานิติศาสตร์ – 635 สาขาวิชารัฐศาสตร์ – 640 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ – 645 สาขาวิชาภาษาไทย – 650 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน – 655