ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0 4274 4014
โทรสาร-
IP Phone
สำนักงานคณบดี – 601
ห้องสมุดเตียงศิริขันธ์ – 605
สาขาวิชาดนตรี – 610
สาขาวิชาศิลปกรรม – 615
สาขาวิชาต่างประเทศ – 620,621
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ – 625
สาขาวิชาการท่องเที่ยว – 630
หลักสูตรการโรงแรม – 631
สาขาวิชานิติศาสตร์ – 635
สาขาวิชารัฐศาสตร์ – 640
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ – 645
สาขาวิชาภาษาไทย – 650
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน – 655