ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
นายเนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ หัวหน้าคณะ 2518-2521
ผศ.ประยุทธ กุยสาคร หัวหน้าคณะ 2521-2524
ผศ.สุรัตน์ วรางรัตน์ หัวหน้าคณะ 2525-2528
ผศ.ประยุทธ กุยสาคร  หัวหน้าคณะ 2529-2533
นายมรรษธรณ พฤกษวัน หัวหน้าคณะ 2534-2538
นายมรรษธรณ พฤกษวัน คณบดี 2538-2542
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร คณบดี 2542-2546
นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ คณบดี 2547-2552
นายรัฐพล ฤทธิธรรม คณบดี 2552-2556
นายรัฐพล ฤทธิธรรม คณบดี 2556-2560
ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ คณบดี 2560-2564
ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ คณบดี 2564-

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564