บุคลากรสายวิชาการ

การท่องเที่ยว

อ วิชญานกานต์

อ ปฏิมาภรณ์  อ ภวภาวัน  อ วนิธา  อ ชมพูนุช

อ จัตตาร์พร  นางสาวสุกัญญา

 

ภาษาไทย

 

อ ปกสิน

 

อ สุรชัย  อ ต่อศักดิ์  อ ธวัชชัย  อ กัญญารัตน์

อ พรรณวดี  อ นิโลบล  อ ญาณิกา  วิไลวรรณ

 

ศิลปกรรม

 

อ อติชาติ

 

อ ประสิทธิ์  อ สมชาย  อ นพดล  อ อำนาจ

อ เอกณริน  อ สุวัฒน์  อ สุธินันท์  อ มนัสนันท์

นางสาวน้ำฝน  นายชาติชาย

 

รัฐศาสตร์

 

อ วิชาญ

 

อ พุฑฒจักร  อ โพชฌ์  อ วีรศักดิ์  สายฝน

 

ดนตรี

 

อ ยงยศ

 

อ สายันต์  อ ภิชาติ  อ อัจฉรา  อ วันนพร

อ พงษ์ศักดิ์  อ อรรคพล  อ ประลองยุทธ

 

วัฒนธรรม