คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด

รองคณบดี ฝ่ายแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

ดร.วินิธา พานิชย์

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

นายพสุธา โกมลมาลย์

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและการต่างประเทศ