คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564-2568

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฑฒจักร สิทธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร.089-8402298

 

 

                                                    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

โทร.085-8535774

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บุญธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

โทร.092-7588844

นายชยกร สุตะโคตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และกิจการต่างประเทศ

โทร.065-4626514

 

นางสายฝน ปุนหาวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนบริหารโครงการและงบประมาณ

โทร.096-7248275