คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฑฒจักร สิทธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

                                                    

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บุญธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นายชยกร สุตะโคตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และกิจการต่างประเทศ

 

นางสายฝน ปุนหาวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนบริหารโครงการและงบประมาณ